นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ( https://www.asiahotel.co.th ) รวมถึงการติดต่อผ่านช่องทางใดๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรวบรวม การใช้หรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ตามประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1.นิยาม


“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยแบ่งประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนท่านได้ที่ท่านมอบให้บริษัท โดยสมัครใจเมื่อท่านติดต่อกับบริษัท ไม่ว่าวิธีการใด ๆ เช่น ด้วยวาจา เป็นหนังสือ หรือผ่านช่องทางอีเลคโทรนิคส์ ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล, เพศ, วันเดือนปีเกิด, อายุ, สถานภาพ, ที่อยู่อาศัย, อาชีพ, สถานที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร, ชื่อผู้ใช้อีเมล หรือบรรดาที่มีชื่อของบุคคลนั้น หรือมีเลขหมายรหัส หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้รู้ตัวบุคคลนั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ, แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน, รูปถ่าย
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล ที่มีความละเอียดอ่อน อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล เช่น เชื้อชาติ, ศาสนา, การศึกษา, ฐานะการเงิน, ประวัติสุขภาพ, ประวัติอาชญากรรม, ประวัติการทำงาน, ประวัติกิจกรรม หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้ายทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง หรือโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
โดยบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่เราอาจเก็บดังต่อไปนี้
• ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ โทรสาร ที่อยู่อีเมล ประวัติการศึกษา ที่อยู่ที่ทำงาน รายได้ เงินเดือน ข้อมูลการประกันภัย ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ (เลขบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตใบขับขี่รถยนต์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) ลายมือชื่อ ข้อมูลสำเนาทะเบียนบ้าน ข้อมูลของคนเข้าเมือง ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่า ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่จัดส่ง ที่อยู่สำหรับชำระเงิน ข้อมูลของผู้ติดต่อของท่าน (หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลสัญญาจากการโต้ตอบสื่อสาร)
• ข้อมูลผู้เข้าพัก เช่น จำนวนผู้เข้าพัก จำนวนห้อง แผนการเดินทาง ข้อมูลการจองในอดีต วันที่เข้า-ออกจากการพักที่โรงแรม หรือวันที่ยกเลิกการเข้าพัก ความเห็นชอบและติชมในการเข้าพัก
• ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชีธนาคาร ประวัติการชำระเงิน
• ข้อมูลที่เก็บจากอุปกรณ์ไอที เช่น เลขที่อยู่ไอพี หรืออินเตอร์เน็ตโพรโทคอล IP address, Cookies
• ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์
• ข้อมูลโพรไฟล์ เช่น ชื่อบัญชีและรหัสผ่านและรูปภาพ ประวัติการสั่งซื้อ การสั่งจองบริการ รายละเอียดทางการเงิน ความสนใจความชอบ ความเห็น ผลสำรวจ

• ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวและบุคคลที่เดินทางมาด้วย เช่น ชื่อและอายุบุตรของท่าน
• ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น ภาพและวิดีโอจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบอินเตอร์เน็ต ที่ถูกบันทึกไว้ในพื้นที่ของบริษัท
• ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท(สำหรับลูกค้าองค์กร) รายงานจากสถานีตำรวจ (สำหรับผู้เช่าสำนักงาน-ร้านค้า) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับบริษัท เช่น ลายมือชื่อและการโต้ตอบสื่อสาร
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ(แพ้อาหาร), ข้อมูลความพิการ, ข้อมูลเชื้อชาติ-ศาสนา

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้เข้าใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.asiahotel.co.th), Mobile Application, ใช้บริการช่องทางอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางใดๆ กับบริษัท
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลบุคคลนั้น หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และให้ความหมายรวมถึงคู่สมรสและทายาทโดยธรรม

2. วัตถุประสงค์
บริษัทฯ มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อความสะดวกในการให้บริการของบริษัทฯ เช่น การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า, การขาย, การจองห้องพัก, จองห้องจัดเลี้ยง, ผู้เช่าสถานที่ เป็นต้น
2.2 เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ และตรวจทานบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2.4 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือคำสั่ง ที่รัฐกำหนดให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติ
2.5 เพื่อการทำธุรกรรมขององค์กร เช่น กรณีที่มีการขาย การซื้อ การโอน หรือการจำหน่ายกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้รับโอนสิทธิ์และ/หรือบริษัท ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายรายอันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้นๆ ซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทเอเชีย
2.6 เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท เมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย อาทิเช่น ตรวจจับ ป้องกัน และตอบสนองข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน ติดตามและรายงานสถานการณ์อาชญากรรมและรักษาความถูกต้องของธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ ถ้าหากมีกรณีที่บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทุกครั้ง โดยประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท (https://www.asiahotel.co.th) หรือทางอีเมล (E-mail) หรือประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้มีการบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย และบริษัทฯ จะไม่เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฎในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยทำเป็นหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกรณีมีกฎหมาย หรือคำสั่งศาลบังคับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้

3. การบังคับใช้

ให้บังคับกับพนักงานบริษัทฯ และผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้

4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้


บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปจำหน่าย จ่ายโอน หรือเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยทำเป็นหนังสือ หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายหรือคำสั่งศาลบังคับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้

5. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดและคุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการด้วยวิธีการตามกฎหมายและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูล เท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยจะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการผ่านหน้าเว็ปไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่าน Mobile application หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือวิธีการอื่นก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด และหรือในกรณีตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้ทำการจัดเก็บนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญถึงความสมบูรณ์ และทำให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ

6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัท มีมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
6.1 มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการจัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล
6.2 กรณีมีการตรวจพบหรือมีเหตุอันทำให้เป็นที่สงสัยว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ที่มีการจัดเก็บและรวบรวมไว้อาจจะถูกล่วงละเมิดจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจะมีกระบวนการเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ตามนโยบายนี้ รวมถึงจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการปรับเปลี่ยนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เท่าเทียมหรือดีกว่าเดิม
6.3 มีการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริการจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทฯ จะเปิดเผยนโนบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการทราบ และหากมีการปรับปรุงแก้ไข บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.asiahotel.co.th)

ทั้งนี้ กรณีผู้ใช้บริการต้องการตรวจดูความมีอยู่, ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล, วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้สามารถขอตรวจดูได้ โดยติดต่อ ณ ที่ทำการบริษัทฯ

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


8.1 มีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล โดยทำการกรอกแบบคำร้องขอและวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ ณ ที่ทำการบริษัทฯ และบริษัทย่อย เมื่อบริษัทฯ รับคำร้องขอจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสมตามกฎหมาย นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
8.2 มีสิทธิร้องขอให้บริษัท แก้ไข ปรับปรุงหรือทำให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ หรือคัดค้านการจัดเก็บ การประมวลผล หรือการเพิกถอนความยินยอมการจัดเก็บ การประมวลผล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมตามกฎหมายและบันทึกการดำเนินการและคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

9. ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล การจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามประกาศบริษัทฯ เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และมีบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่กระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

10. การแสดงความเชื่อมโยงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น


บริษัทฯ มีการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานอื่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ เช่น การชำระค่าใช้บริการผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น โดยที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน

11. การให้บุคคลอื่นใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ให้กับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

12. การรวบรวมข้อมูลจากที่มาหลาย ๆ แห่ง


บริษัทฯ มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ และ Mobile application ไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากบริษัท, ตัวแทน/นายหน้า, ธนาคาร, คู่ค้า โดยบริษัทฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด

13. การเก็บรวบรวม จัดประเภท และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม จัดประเภท และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ รวมทั้งการใช้คุกกี้ (Cookies), การจัดเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากร (Demographic Information) และบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ (Log Files) เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถีงการติดต่อผ่านช่องทางใด ๆ หากมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลกรณีดังกล่าวนี้ จะกำหนดแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ตามระดับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับกฎหมาย

14. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และการเพิกถอนความยินยอม


บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือการประมวลผล สามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมและบันทึกความประสงค์ดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

15. ข้อยกเว้น


บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองต่อบุคคลที่สาม หรือเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการละเลยที่จะออกจากระบบให้ถูกต้องหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน หรือการใช้งานโดยขาดการพิจารณาถึงความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

16. การทบทวนนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความทันสมัย มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และมีประสิทธิภาพในการใช้บริการที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ (https://www.asiahotel.co.th) หรือ Mobile application หรือช่องทางใด ๆ ของบริษัทฯ

17. การติดต่อกับบริษัทฯ


หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโนบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป โดยสามารถติดต่อกับบริษัทฯได้ที่

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-2170808
โทรสาร : 02-2152645
E-mail : officemgt1@asiahotel.co.th
Website : https://www.asiahotel.co.th