นางฤชุกร สิริโยธิน

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

 • Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 142/2011 และ
หลักสูตร Risk Management Program for Leader รุ่น 20/2020 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว :

-ไม่มี-

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

15 ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน:

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2566 - 11 ส.ค. 2566:

 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน :

 • ประธาน คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านสถาบันการเงินและเศรษฐกิจ
  กระทรวงดิจิตัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ส.ค. 2565 -ปัจจุบัน :

 • กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน:

 • กรรมการอิสระ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ประเทศไทย

พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน:

 • กรรมการ, กรรมการอิสระ บริษัทเอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ภ.)

2562 - ก.พ. 2565:

 • กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2562 - ก.ย. 2564:

 • กรรมการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

2562 - 2563:

 • กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด

2559 - 2561:

 • รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย