คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์

ประธานกรรมการ /กรรมการ(กรรมการอิสระ)

นายปิยะวุฒ เสนาภู่พิทักษ์

ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ (ปฏิบัติหน้าที่ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566)

นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสุวิมล เตชะหรูวิจิตร

กรรมการ

นางพรพรรณ ตันอริยกุล

กรรมการและกรรมการบริหาร

ดร.โชติมา พัวศิริ

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ

นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์

กรรมการและกรรมการบริหาร

นายพลภัทร์ เตชะหรูวิจิตร

กรรมการ

นางสาวภัชชา เตชะหรูวิจิตร

กรรมการ

นางฤชุกร สิริโยธิน

กรรมการ (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลเอกชาญชัย ยศสุนทร

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นางสาวเกศริน ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล

กรรมการ (กรรมการอิสระ) , กรรมการตรวจสอบ

นายดุสิต เสนาภู่พิทักษ์

กรรมการ, กรรมการอิสระ