- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- นโยบายการแจ้งเบาะแส และคุ้มครองผู้ร้องเรียน
- ระเบียบการบริจาคเพื่อการกุศล และผู้ให้การสนับสนุน
- ระเบียบรับให้ของขวัญของกำนัล
- คู่มือประกอบ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
 
 
 
 
 
 
 
Contact Us : acboard@asiahotel.co.th , hr@asiahotel.co.th

ASIA HOTEL GROUP IN THAILAND.
296 Phayathai Road Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand.
Copyright © 2011 Asia Hotel Public Co.,Ltd.® is a registered trademark of Thailand.